Loading...

باتری لپ تاپ ایسر 5741G

باتری لپ تاپ Acer 5741G

 

آکبند


6 ماه گارانتی


 دستگاه های سازگار:

Acer Aspire 4251
    Acer Aspire 4252
    Acer Aspire 4253
    Acer Aspire 4253G
    Acer Aspire 4333
    Acer Aspire 4551
    Acer Aspire 4551G
    Acer Aspire 4551G-P322G32Mn
    Acer Aspire 4552
    Acer Aspire 4552-5078
    Acer Aspire 4552G
    Acer Aspire 4625
    Acer Aspire 4733Z
    Acer Aspire 4738
    Acer Aspire 4738G
    Acer Aspire 4738Z
    Acer Aspire 4738ZG
    Acer Aspire 4741
    Acer Aspire 4741G
    Acer Aspire 4741G-332G32Mnsk
    Acer Aspire 4741G-332G50Mn
    Acer Aspire 4741G-372G50Mnkk02
    Acer Aspire 4741G-372G50Mnkk06
    Acer Aspire 4741G-432G50Mnkk01
    Acer Aspire 4741G-5452G50Mnkk04
    Acer Aspire 4741G-5462G50Mnkk05
    Acer Aspire 4741G-5464G50Mn
    Acer Aspire 4741Z
    Acer Aspire 4741ZG
    Acer Aspire 4741ZG-P602G50Mnkkc
    Acer Aspire 4741ZG-P622G50Mnkk03
    Acer Aspire 4750G
    Acer Aspire 4771
    Acer Aspire 4771G
    Acer Aspire 5251
    Acer Aspire 5251-1005
    Acer Aspire 5251-1549
    Acer Aspire 5252
    Acer Aspire 5253
    Acer Aspire 5336
    Acer Aspire 5536
    Acer Aspire 5551
    Acer Aspire 5551-2013
    Acer Aspire 5551-2036
    Acer Aspire 5551-2805
    Acer Aspire 5551-4200
    Acer Aspire 5551-4937
    Acer Aspire 5551-P323G32Mnsk
    Acer Aspire 5551G
    Acer Aspire 5551G -4280
    Acer Aspire 5551G -4591
    Acer Aspire 5551G-P324G32Mn
    Acer Aspire 5552
    Acer Aspire 5552G
    Acer Aspire 5736Z
    Acer Aspire 5741
    Acer Aspire 5741-332G25Mn
    Acer Aspire 5741-333G32Mn
    Acer Aspire 5741-334G32Mn
    Acer Aspire 5741-334G50Mn
    Acer Aspire 5741-3404
    Acer Aspire 5741-3541
    Acer Aspire 5741-433G32Mn
    Acer Aspire 5741-434G50Mn
    Acer Aspire 5741-5698
    Acer Aspire 5741-5763
    Acer Aspire 5741G
    Acer Aspire 5741G-332G50Mn
    Acer Aspire 5741G-333G32Bn
    Acer Aspire 5741G-334G50Mn
    Acer Aspire 5741G-334G64Mn
    Acer Aspire 5741G-434G64Bn
    Acer Aspire 5741G-5452G50Mnck
    Acer Aspire 5741G-5452G50Mnkk
    Acer Aspire 5741G-5452G50Mnsk
    Acer Aspire 5741Z
    Acer Aspire 5741ZG
    Acer Aspire 5742
    Acer Aspire 5742G
    Acer Aspire 5742Z
    Acer Aspire 5742ZG
    Acer Aspire 5750G
    Acer Aspire 5750G-2312G50
    Acer Aspire 7251
    Acer Aspire 7551
    Acer Aspire 7551-2755
    Acer Aspire 7551-3068
    Acer Aspire 7551-3416
    Acer Aspire 7551-3634
    Acer Aspire 7551-5358
    Acer Aspire 7551G
    Acer Aspire 7551G-5407
    Acer Aspire 7551G-5821
    Acer Aspire 7551G-6477
    Acer Aspire 7552G
    Acer Aspire 7552G-5107
    Acer Aspire 7552G-5488
    Acer Aspire 7552G-6061
    Acer Aspire 7741
    Acer Aspire 7741-333G25Mn
    Acer Aspire 7741-5137
    Acer Aspire 7741-7870
    Acer Aspire 7741G
    Acer Aspire 7741G-333G25Bn
    Acer Aspire 7741G-333G32Mn
    Acer Aspire 7741G-334G50Mn
    Acer Aspire 7741G-3647
    Acer Aspire 7741G-374G64Mn
    Acer Aspire 7741G-434G50Mn
    Acer Aspire 7741G-464G64Mn
    Acer Aspire 7741G-7017
    Acer Aspire 7741Z
    Acer Aspire 7741Z-4475
    Acer Aspire 7741Z-4592
    Acer Aspire 7741Z-4633
    Acer Aspire 7741Z-4643
    Acer Aspire 7741Z-4815
    Acer Aspire 7741Z-5731
    Acer Aspire 7741Z-P614G50Mn
    Acer Aspire 7741ZG
    Acer Aspire 7741ZG-P604G50Mn
    Acer Aspire AS5741
    Acer Aspire AS5741-H32C/S
    Acer Aspire AS5741-H32C/SF
    Acer Aspire AS5741-H54D/LS
    Acer Aspire AS5741-H54D/S
    Acer Aspire AS5741-H54D/SF
    Acer Aspire AS5741-N32C/KF
    Acer Aspire AS5741-N32D/K
    Acer Aspire AS5741-N54E/K
    Acer Aspire AS5741-N54E/KF
    Gateway NS41I
    Gateway NS51I
    Gateway NV49C
    Gateway NV49C13C
    Gateway NV49xx
    Gateway NV50A
    Gateway NV51B
    Gateway NV53A
    Gateway NV53A11u
    Gateway NV55C
    Gateway NV59C
    Gateway NV73A
    Gateway NV79
    Gateway NV79C
    Acer TravelMate 4370
    Acer TravelMate 4740
    Acer TravelMate 4740-352G32Mn
    Acer TravelMate 4740-432G50Mna
    Acer TravelMate 4740-5261
    Acer TravelMate 4740-5452G50Mnssb
    Acer TravelMate 4740-5462G50Mnss02
    Acer TravelMate 4740-7552
    Acer TravelMate 4740-7787
    Acer TravelMate 4740G
    Acer Travelmate 4740Z
    Acer Travelmate 5335
    Acer TravelMate 5340
    Acer Travelmate 5542
    Acer Travelmate 5542G
    Acer Travelmate 5735Z
    Acer TravelMate 5740
    Acer TravelMate 5740-332G16Mn
    Acer TravelMate 5740-332G25Mn
    Acer TravelMate 5740-333G25Mn
    Acer TravelMate 5740-333G32Mn
    Acer TravelMate 5740-352G25Mn
    Acer TravelMate 5740-372G25Mnss
    Acer TravelMate 5740-434G32Mn
    Acer TravelMate 5740-5092
    Acer TravelMate 5740-524G32Mn
    Acer TravelMate 5740-5896
    Acer TravelMate 5740-5952
    Acer TravelMate 5740-6070
    Acer TravelMate 5740-6291
    Acer TravelMate 5740-6529
    Acer TravelMate 5740G
    Acer TravelMate 5740G-334G32Mn
    Acer TravelMate 5740G-434G32Mn
    Acer TravelMate 5740G-524G50Mn
    Acer TravelMate 5740G-528G64Mn
    Acer TravelMate 5740G-5452G32Mnss
    Acer TravelMate 5740G-6765
    Acer TravelMate 5740Z-P602G25Mn
    Acer TravelMate 5740Z-P604G32Mnss
    Acer TravelMate 5742
    Acer TravelMate 5742-372G25Mn
    Acer TravelMate 5742-373G32Mn
    Acer TravelMate 5742-463G32Mn
    Acer TravelMate 5742-5562G50Mnss01
    Acer TravelMate 5742-7013
    Acer TravelMate 5742-7159
    Acer TravelMate 5742-7399
    Acer TravelMate 5742-7906
    Acer TravelMate 5742-7908
    Acer TravelMate 5742G
    Acer TravelMate 5742Z
    Acer TravelMate 5742Z-4693
    Acer TravelMate 5742ZG
    Acer TravelMate 7340
    Acer TravelMate 7740
    Acer TravelMate 7740-352G32Mn
    Acer TravelMate 7740-353G25Mnss
    Acer TravelMate 7740-434G32Mnss
    Acer TravelMate 7740G-434G50Mnss
    Acer TravelMate 7740Z-P604G32Mnss
    Acer TravelMate 7740ZG-P604G50Mnss
    Acer TravelMate 8472
    Acer Travelmate 8472 HF
    Acer Travelmate 8472G
    Acer Travelmate 8472G HF
    Acer Travelmate 8472T
    Acer Travelmate 8472T HF
    Acer Travelmate 8472TG
    Acer Travelmate 8472TG HF
    Acer Travelmate 8572
    Acer TravelMate 8572G
    Acer TravelMate 8572T
    Acer Travelmate 8572T HF
    Acer Travelmate 8572TG
    Acer TravelMate TM5740
    Acer TravelMate TM5740-X322
    Acer TravelMate TM5740-X322D
    Acer TravelMate TM5740-X322DF
    Acer TravelMate TM5740-X322DHBF
    Acer TravelMate TM5740-X322DOF
    Acer TravelMate TM5740-X322DPF
    Acer TravelMate TM5740-X322F
    Acer TravelMate TM5740-X322HBF
    Acer TravelMate TM5740-X322OF
    Acer TravelMate TM5740-X322PF
    Acer TravelMate TM5740-X522
    Acer TravelMate TM5740-X522D
    Acer TravelMate TM5740-X522DF
    Acer TravelMate TM5740-X522DHBF
    Acer TravelMate TM5740-X522DOF
    Acer TravelMate TM5740-X522DPF
    Acer TravelMate TM5740-X522F
    Acer TravelMate TM5740-X522HBF
    Acer TravelMate TM5740-X522OF
    Acer TravelMate TM5740-X522PF
    Acer TravelMate TM5742
    Acer TravelMate TM5742-X732
    Acer TravelMate TM5742-X732D
    Acer TravelMate TM5742-X732DF
    Acer TravelMate TM5742-X732DHBF
    Acer TravelMate TM5742-X732DOF
    Acer TravelMate TM5742-X732DPF
    Acer TravelMate TM5742-X732F
    Acer TravelMate TM5742-X732HBF
    Acer TravelMate TM5742-X732OF
    Acer TravelMate TM5742-X732PF
    Acer TravelMate TM5742-X742
    Acer TravelMate TM5742-X742D
    Acer TravelMate TM5742-X742DF
    Acer TravelMate TM5742-X742DHBF
    Acer TravelMate TM5742-X742DOF
    Acer TravelMate TM5742-X742DPF
    Acer TravelMate TM5742-X742F
    Acer TravelMate TM5742-X742HBF
    Acer TravelMate TM5742-X742OF
    Acer TravelMate TM5742-X742PF
 

پارت نامبرهای سازگار:

3ICR19/66-2, 934T2078F

, AS10D31, AS10D3E, AS10D41, AS10D51, AS10D56, AS10D61, AS10D71, AS10D75

, BT.00603.111, BT.00604.049, BT.00606.008, BT.00607.125, BT.00607.127, LC.BTP00.123

, LC.BTP00.127

 

باتری لپ تاپ ایسر 5741G
وضعیت: موجود
قیمت : 80,000 59,000 تومان

نظرات

 • سلام .میخواستم بدونم این باطری ها تضمین شده هستن مهلت تست هم دارن؟
  چرا به سبد خرید اضافه نمیشه چرا کرایه یش بالاس؟
  مرسی
  • سلام
   بله، تمام باتری ها تست شده ارسال میشوند. مهلت تست هم دارند. به سبد خرید اضافه می شوند، همین الان تست کردیم.
   بسته بندی محصولات با استاندارد آمازون انجام میشود و بیمه و ارسال می شود. ضمنآ، شما می توانید روش ارسال با تیپاکس و پس کرایه را انتخاب بفرمایید تا هزینهء پست را هنگام تحویل کالا، خودتان بپردازید.
   شاد باشید.
 • واسه چی پس هر کاری میکنم پیغام میده فقط 9 تا از این تعداد کالا موجود هست؟
  چطوری پس به سبد کالا اضافه کنم؟
 • با سلام
  آیا امکان تحویل حضوری در محل شرکت شما وجود دارد ؟
  در صورتی که این امکان وجود دارد بفرمایید چه طور و در چه ساعتی باید خدمتتون برسیم برای خرید؟

ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)

به اَتساین شاپ امتیاز دهید:

ابزار هدایت به بالای صفحه