Loading...

باتری لپ تاپ سونی battery bp2nx

باطری نوت بوک Sony battery BP2NX با 6 ماه گارانتی تعویض به فروش می رسد و دارای بهترین کیفیت موجود در بازار و گرید A می باشد...

 

مشخصات:

 

آکبند

گرید A

6 سلولی


6 ماه گارانتی تعویض


 

دستگاه های سازگار:

 

Sony VAIO PCG-FR Series models:

 

Sony VAIO PCG-FR102, PCG-FR105, PCG-FR130, PCG-FR700, PCG-FR215E, PCG-FR215H, PCG-FR215M, PCG-FR215S, PCG-FR285E, PCG-FR285M, PCG-FR295MP, PCG-FR315B, PCG-FR315M, PCG-FR315S, PCG-FR395EP, PCG-FR415B, PCG-FR55E/B, PCG-FR55G, PCG-FR55G/B, PCG-FR700H, PCG-FR720, PCG-FR77E/B, PCG-FR77G/B, PCG-FR780, PCG-FR820, PCG-FR820C, PCG-FR820L, PCG-FR820S, PCG-FR825CP, PCG-FR825P, PCG-FR825SP, PCG-FR860, PCG-FR862, PCG-FR870, PCG-FR872, PCG-FRV25, PCG-FRV27, PCG-FRV26, PCG-FRV28, PCG-FRV34, PCG-FRV35, PCG-FRV35Q, PCG-FRV37, PCG-FR700S, PCG-FR720L, PCG-FR720S, PCG-FR800C, PCG-FR825L, PCG-FR130, PCG-FR780, PCG-FR860, PCG-FR862, PCG-FR870, PCG-FR872, PCGFR130, PCGFR780, PCGFR860, PCGFR862, PCGFR870, PCGFR872, PCG-FR


Sony VAIO PCG-GRS Series models:

 

Sony VAIO PCG-GRS300, PCG-GRS750, PCG-GRS100, PCG-GRS150, PCG-GRS170, PCG-GRS175, PCG-GRS250P, PCG-GRS515M, PCG-GRS515SP/R, PCG-GRS614MK, PCG-GRS614MP, PCG-GRS614SK, PCG-GRS615SK, PCG-GRS615SP, PCG-GRS700, PCG-GRS7001, PCG-GRS100K, PCG-GRS150K, PCG-GRS150P, PCG-GRS250, PCG-GRS700K, PCG-GRS700P, PCG-GRS100, PCG-GRS100K, PCG-GRS150, PCG-GRS150K, PCG-GRS150P, PCG-GRS170, PCG-GRS250, PCG-GRS700K, PCG-GRS700P, PCGGRS100, PCGGRS100K, PCGGRS150, PCGGRS150K, PCGGRS150P, PCGGRS170, PCGGRS250, PCGGRS700K, PCGGRS700P, PCG-GRS


Sony VAIO PCG-GRT Series models:

 

Sony VAIO PCG-GRT150, PCG-GRT250, PCG-GRT390, PCG-GRT100, PCG-GRT1001, PCG-GRT1002, PCG-GRT1102A, PCG-GRT1003, PCG-GRT1008, PCG-GRT100K, PCG-GRT100P, PCG-GRT160, PCG-GRT170, PCG-GRT230, PCG-GRT240G, PCG-GRT25, PCG-GRT2509, PCG-GRT250A, PCG-GRT250C, PCG-GRT25F, PCG-GRT25L, PCG-GRT260, PCG-GRT260G, PCG-GRT270, PCG-GRT30LP, PCG-GRT30P, PCG-GRT35F, PCG-GRT55/B, PCG-GRT55E/B, PCG-GRT715E, PCG-GRT715M, PCG-GRT716S, PCG-GRT77/B, PCG-GRT77E/P, PCG-GRT785B, PCG-GRT785E, PCG-GRT786M, PCG-GRT795MP, PCG-GRT796HP, PCG-GRT796SP, PCG-GRT815E, PCG-GRT815M, PCG-GRT816M, PCG-GRT816S, PCG-GRT895MP, PCG-GRT896HP, PCG-GRT896SP, PCG-GRT916M, PCG-GRT916Z, PCG-GRT99/P, PCG-GRT250K, PCG-GRT250P, PCG-GRT270G, PCG-GRT270K, PCG-GRT270P, PCG-GRT280ZG, PCG-GRT290Z, PCG-GRT290ZP, PCG-GRT360ZG, PCG-GRT380ZG, PCG-GRT390Z, PCG-GRT390ZP, PCG-GRT25CP, PCG-GRT30CP, PCG-GRT40ZCP, PCG-GRT40ZLP, PCG-GRT40ZP, PCG-GRT40ZTP, PCG-GRT50ZCP, PCG-GRT100, PCG-GRT100K, PCG-GRT100P, PCG-GRT150, PCG-GRT160, PCG-GRT170, PCG-GRT230, PCG-GRT240G, PCG-GRT250, PCG-GRT250K, PCG-GRT250P, PCG-GRT25F, PCG-GRT260G, PCG-GRT270, PCG-GRT270G, PCG-GRT270K, PCG-GRT270P, PCG-GRT280ZG, PCG-GRT290Z, PCG-GRT290ZP, PCG-GRT360ZG, PCG-GRT380ZG, PCG-GRT390Z, PCG-GRT390ZP, PCGGRT100, PCGGRT100K, PCGGRT100P, PCGGRT150, PCGGRT160, PCGGRT170, PCGGRT230, PCGGRT240G, PCGGRT250, PCGGRT250K, PCGGRT250P, PCGGRT25F, PCGGRT260G, PCGGRT270, PCGGRT270G, PCGGRT270K, PCGGRT270P, PCGGRT280ZG, PCGGRT290Z, PCGGRT290ZP, PCGGRT360ZG, PCGGRT380ZG, PCGGRT390Z, PCGGRT390ZP, PCG-GRT


Sony VAIO PCG-GRV Series models (hide)

Sony VAIO PCG-GRV-670, PCG-GRV-680, PCG-GRV516G, PCG-GRV616G, PCG-GRV616S, PCG-GRV670, PCG-GRV670P, PCG-GRV680, PCG-GRV680P, PCG-GRV7P, PCG-GRV7TP, PCG-GRV550, PCG-GRV7CP, PCG-GRV7LP, PCG-GRV550, PCG-GRV670, PCG-GRV670P, PCG-GRV680, PCG-GRV680P, PCGGRV550, PCGGRV670, PCGGRV670P, PCGGRV680, PCGGRV680P, PCG-GRV


Sony VAIO PCG-GRX Series models:

 

Sony VAIO PCG-GRX510, PCG-GRX510K, PCG-GRX510P, PCG-GRX520, PCG-GRX520K, PCG-GRX520P, PCG-GRX550, PCG-GRX550K, PCG-GRX550P, PCG-GRX560, PCG-GRX560K, PCG-GRX560P, PCG-GRX570, PCG-GRX570K, PCG-GRX570P, PCG-GRX580, PCG-GRX580K, PCG-GRX580P, PCG-GRX590, PCG-GRX590K, PCG-GRX590P, PCG-GRX670, PCG-GRX690, PCG-GRV-770, PCG-GRX1P, PCG-GRX315MK, PCG-GRX315MP, PCG-GRX316G, PCG-GRX316MK, PCG-GRX316SK, PCG-GRX3HP, PCG-GRX415MK, PCG-GRX415MP, PCG-GRX416G, PCG-GRX516SK, PCG-GRX416SP, PCG-GRX500, PCG-GRX516MD, PCG-GRX516SP, PCG-GRX600, PCG-GRX606, PCG-GRX707, PCG-GRX616, PCG-GRX717, PCG-GRX616MK, PCG-GRX616MP, PCG-GRX616SP, PCG-GRX626, PCG-GRX626P, PCG-GRX700, PCG-GRX727, PCG-GRX770, PCG-GRX316SP, PCG-GRX316MP, PCG-GRX500, PCG-GRX500K, PCG-GRX500P, PCG-GRX501, PCG-GRX501K, PCG-GRX501P, PCG-GRX530, PCG-GRX530K, PCG-GRX530P, PCG-GRX600K, PCG-GRX600P, PCG-GRX650, PCG-GRX650P, PCG-GRX670K, PCG-GRX670P, PCG-GRX690K, PCG-GRX690P, PCG-GRX700K, PCG-GRX700P, PCG-GRX3LP, PCG-GRX3P, PCG-GRX3SP, PCG-GRX3UCP, PCG-GRX3XCP, PCG-GRX5CP, PCG-GRX5LP, PCG-GRX5P, PCG-GRX5SP, PCG-GRX500, PCG-GRX500K, PCG-GRX500P, PCG-GRX501, PCG-GRX501K, PCG-GRX501P, PCG-GRX510, PCG-GRX510K, PCG-GRX510P, PCG-GRX520, PCG-GRX520K, PCG-GRX520P, PCG-GRX530, PCG-GRX530K, PCG-GRX530P, PCG-GRX550, PCG-GRX550K, PCG-GRX550P, PCG-GRX560, PCG-GRX560K, PCG-GRX560P, PCG-GRX570, PCG-GRX570K, PCG-GRX570P, PCG-GRX580, PCG-GRX580K, PCG-GRX580P, PCG-GRX590, PCG-GRX590K, PCG-GRX590P, PCG-GRX600, PCG-GRX600K, PCG-GRX600P, PCG-GRX650, PCG-GRX650P, PCG-GRX670, PCG-GRX670K, PCG-GRX670P, PCG-GRX690, PCG-GRX690K, PCG-GRX690P, PCG-GRX700, PCG-GRX700K, PCG-GRX700P, PCG-GRX770, PCGGRX500, PCGGRX500K, PCGGRX500P, PCGGRX501, PCGGRX501K, PCGGRX501P, PCGGRX510, PCGGRX510K, PCGGRX510P, PCGGRX520, PCGGRX520K, PCGGRX520P, PCGGRX530, PCGGRX530K, PCGGRX530P, PCGGRX550, PCGGRX550K, PCGGRX550P, PCGGRX560, PCGGRX560K, PCGGRX560P, PCGGRX570, PCGGRX570K, PCGGRX570P, PCGGRX580, PCGGRX580K, PCGGRX580P, PCGGRX590, PCGGRX590K, PCGGRX590P, PCGGRX600, PCGGRX600K, PCGGRX600P, PCGGRX650, PCGGRX650P, PCGGRX670, PCGGRX670K, PCGGRX670P, PCGGRX690, PCGGRX690K, PCGGRX690P, PCGGRX700, PCGGRX700K, PCGGRX700P, PCGGRX770, PCG-GRX


Sony VAIO PCG-K Series models:

 

Sony VAIO PCG-K12FP, PCG-K12P, PCG-K13, PCG-K13F, PCG-K13Q, PCG-K14, PCG-K15, PCG-K15F, PCG-K17, PCG-K20P, PCG-K22P, PCG-K23, PCG-K23F, PCG-K23Q, PCG-K24FP, PCG-K25, PCG-K25F, PCG-K27, PCG-K33, PCG-K33F, PCG-K33P, PCG-K33Q, PCG-K34FP, PCG-K35, PCG-K35F, PCG-K37, PCG-K43F, PCG-K43Q, PCG-K44FP, PCG-K45, PCG-K45F, PCG-K47, PCG-K215M, PCG-K33, PCG-K35, PCG-K37 (PCG-9S1L), PCG-K64, PCG-K64S, PCG-K66P, PCG-K66SP, PCG-K74, PCG-K74S, PCG-K76P, PCG-K76SP, PCG-K86P, PCG-K86SP, PCG-K12P, PCG-K13, PCG-K14, PCG-K15, PCG-K17, PCG-K20P, PCG-K22P, PCG-K23, PCG-K25, PCG-K27, PCG-K33, PCG-K33P, PCG-K35, PCG-K37, PCG-K45, PCG-K47, PCGK12P, PCGK13, PCGK14, PCGK15, PCGK17, PCGK20P, PCGK22P, PCGK23, PCGK25, PCGK27, PCGK33, PCGK33P, PCGK35, PCGK37, PCGK45, PCGK47, PCG-K


Sony VAIO PCG-NV Series models:

 

Sony VAIO PCG-NV, PCG-NV105, PCG-NV109M, PCG-NV170, PCG-NV170P, PCG-NV190, PCG-NV190P, PCG-NV200, PCG-NV209, PCG-NV290, PCG-NV309, PCG-NVR23, PCG-NV100, PCG-NV7EL, PCG-NV7L, PCG-NV100, PCG-NV100P, PCG-NV170, PCG-NV170P, PCG-NV190, PCG-NV190P, PCG-NV200, PCG-NV290, PCGNV100, PCGNV100P, PCGNV170, PCGNV170P, PCGNV190, PCGNV190P, PCGNV200, PCGNV290


Sony VAIO PCG-NVR Series models:

 

Sony VAIO PCG-NVR23, PCGNVR23, PCG-NVR
 
پارت نامبرهای سازگار:
 
PCGA-BP2NX, PCGABP2NX, PCGA-BP2NY, PCGABP2NY

 

باتری لپ تاپ سونی battery bp2nx
وضعیت: موجود
قیمت : 79,000 تومان

نظرات

 • درود دوست عزیز
  من از مشتریان قدیمی شما هستم و قبلآ چندبار کیس اسمبل شده از شما خریداری کردم.
  الان قصد خرید battery برای نوت بوک سونی خود را دارم. آیا مدل خود نوت بوک کافی است؟
  سوال دیگر، آیا میتوانم 2 باطری بخرم و یکیشو بزارم کنار و بعدآ مثلآ یک سال دیگه ازش استفاده کنم؟
  ممنون از خدمات بسیار خوب و مشتری مدارانه شما.
  پیروز باشید.
 • سلام
  بسیار خوشحالیم که از خریدهایتان و خدمات اَتساین شاپ راضی بوده اید.
  درمورد خرید باتری، بهتر است از روی لیبل باتری تان، BPS باتری را بخوانید و برمبنای همان خرید خود را انجام دهید.
  خرید باتری اضافه و کنارگذاشتن آن برای یک سال، باعث خراب شدن باتری میشود. توصیه میکنیم فقط یک باتری خریداری کنید و در آینده، اگر احتیاج داشتید، باتری دیگری بخرید.
  البته اگر 2 باتری را بصورت گردشی استفاده کنید و مثلا هر هفته جایشان را عوض کنید، مشکلی پیش نخواهد آمد.
  با سپاس از همراهی و لطف شما...شاد باشید.

ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)

به اَتساین شاپ امتیاز دهید:

ابزار هدایت به بالای صفحه